De Nederlands vertaling hieronder van onze FTB Licentieovereenkomst Voor Eindgebruikers is niet de bindende versie. Deze dient slechts ter informatie en voor uw gemak. De Engelse versie van de FTB Licentieovereenkomst Voor Eindgebruikers is de wettelijk bindende versie.

MyHeritage Family Tree Builder: Licentieovereenkomst Voor Eindgebruikers

Het gebruik van het MyHeritage Family Tree Builder programma, ook wel bekend als de Family Tree Builder ("de Software") en/of enige inhoud, online of anderszins, en documentatie met betrekking tot de Software ("de Content") die in deze Licentieovereenkomst Voor Eindgebruikers zijn opgenomen ("LVE") is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.

Door te klikken op de "akkoord-knop" hieronder, of door het installeren, of op andere wijze gebruik maken van de Software, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden die hieronder uiteengezet worden in de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (End User License Agreement - EULA) van MyHeritage Ltd. ("MyHeritage") en gaat u akkoord met de voorwaarden van MyHeritages privacybeleid ("Privacy policy") inclusief, zonder beperking, de afwijzing van garantie, beperking van aansprakelijkheid, datagebruik en beëindigingsbepalingen hieronder, of u wel of niet van plan bent gebruik te maken van de diensten van MyHeritage.

U verklaart dat u ten minste 13 jaar oud bent. U stemt ermee in dat deze overeenkomst rechtsgeldig is zoals elke schriftelijke overeenkomst onderhandeld en ondertekend door u. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, kunt u geen gebruik maken van de software, mag u de software niet installeren, en moet u al in uw bezit of beheer hebbende kopieën van de Software vernietigen.

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en MyHeritage met betrekking tot de Software en Content en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, inkooporder, communicatie, reclame of verklaringen met betrekking tot de Software en de Content.

1. SOFTWARE LICENTIE

(a) Licentieverlening. Na uw acceptatie van deze LVE en onderworpen aan de bepalingen van deze LVE, geeft MyHeritage u een niet-exclusieve, niet-verhandelbare (behalve zoals hieronder aangegeven), niet sublicentieerbare, gelimiteerde licentie ("Licentie") voor het installeren en gebruiken van slechts één (1) kopie van de Software op uw computer, voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

Deze Licentie en de beperkingen in deze LVE hebben betrekking op de Software en het bijbehorende Content. U erkent en stemt er mee in dat MyHeritage en/of haar leveranciers eigenaar zijn van alle rechten, titels van en belang in de Software en Content en alle updates, verbeteringen, derivaten, aanvullingen en/of modificaties daarvan en u stemt er mee in geen eigendomsbelang te claimen in elk van de genoemde artikelen. Alle rechten in en van de Software en de Content en alle updates, verbeteringen, aanvullingen, derivaten en/of modificaties hiervan, die niet uitdrukkelijk door deze Licentie zijn toegestaan zijn voorbehouden aan MyHeritage en/of haar leveranciers.

In het geval dat u zich niet houdt aan enige voorwaarde van deze Licentie, zullen uw rechten om de Software te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u stoppen met het gebruik van de Software, de Software van uw computer verwijderen en alle kopieën van de Software en de Content die in uw bezit of onder uw beheer zijn permanent wissen en vernietigen. U bent wettelijk verantwoordelijk voor elke inbreuk op het copyright die wordt veroorzaakt of bevorderd door uw niet-naleving van de voorwaarden van deze Licentie.

U erkent en stemt er mee in dat, dankzij de unieke en waardevolle eigenschappen van de Software, er geen passend rechtsmiddel is om MyHeritage en haar leveranciers te compenseren voor de schending van enige termijn, voorwaarde of overeenkomst van deze Licentie; dat elk zo'n schending zal resulteren in een onherstelbare, moeilijk te berekenen schade voor MyHeritage en haar leveranciers en dat daarom, bij elke zo'n schending of dreiging daarvan, MyHeritage en haar leveranciers het recht zullen hebben op gerechtelijke uitspraken en andere passende billijke genoegdoening, in aanvulling op alle middelen die via de wet beschikbaar kunnen zijn.

(b) Internet. De Software stelt u in staat om, indien u een internet service hebt, verbinding en interactie te maken met www.myheritage.com, een Internetsite die eigendom is van en beheerd wordt door MyHeritage en met diensten die worden geëxploiteerd door derden (de "Sites"). Als u ervoor kiest om die interconnectie en de gerelateerde sites te gebruiken, zal het gebruik van deze sites onderworpen zijn aan de bepalingen en de voorwaarden van het gebruik die van toepassing zijn op elk van deze sites en de diensten die zij leveren. U dient deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u deze Sites gebruikt of informatie aan deze Sites verstrekt.

(c) Server gebruik. U mag één kopie van de software op uw computer file server bewaren met als enig doel het downloaden en installeren van de software op andere computers binnen uw interne netwerk.

(d) Product Evaluatie. Eens u de software gedownload en geïnstalleerd hebt, is het toegestaan ​​om er vrij gebruik van te maken volgens de licentie voor een onbepaalde tijd ("Evaluatie"). Tijdens de evaluatie periode, kunt u gebruik maken van alle functies van de software, behalve voor het bewaren van genealogische gegevens. Volledig gebruik van de software, met inbegrip van het bewaren alle gegevens, vereist Product Activation (zie hieronder).

(e) Product Activation. Product Activation ("Activering") is een gratis en een eenmalige operatie, die online wordt uitgevoerd en een internetverbinding vereist. Activering vereist dat u zich gratis aanmeldt als een MyHeritage lid ("Lid") en dat u een site maakt op MyHeritage Family Pages, indien u dat nog niet zou gedaan hebben. Basis sites op MyHeritage Family Pages zijn gratis. Na activering, zal een activatie-bestand worden gedownload naar uw computer en dit zal uw exemplaar van de software activeren op uw huidige computer.

Deze procedure zal niet meer nodig zijn, tenzij u de Software verwijdert en deze installeert op een andere computer, in welk geval u de nieuwe installatie moet activeren. Bij het ​​uitvoeren van een niet-geactiveerde kopie van de software wordt u eraan herinnerd om dit te activeren telkens u de software uitvoert. Tijdens de activering krijgt u de keuze om de software zo in te stellen, dat deze uw stamboom zal publiceren naar de site die u hebt gemaakt op MyHeritage Family Pages.

U mag onder geen enkele voorwaarde enig deel van de Software of de dossiers met betrekking tot het activeringsproces onderzoeken, bekend maken, reproduceren of verdelen. U kunt de software installeren en activeren op een andere computer, maar u dient het activeringsproces van het product zoals hierboven gedefinieerd voor elke computer te voltooien.

(f) Upgrades. Van tijd tot tijd kan MyHeritage (naar eigen goeddunken) upgrades of updates uitvaardigen voor de Software en ze beschikbaar maken voor gebruikers van de Software. Merk op dat een upgrade of een update de volledige of delen van de voordien vergunde Software vervangt. De update of upgrade staat niet gelijk aan de schenking van een tweede licentie voor de Software in die zin dat u de upgrade of update niet apart mag gebruiken, of samen met de Software die het vervangt. MyHeritage is niet verplicht de Software te upgraden of updaten. Upgrades van gratis Software zullen normaal gezien gratis blijven, maar MyHeritage is niet verplicht gratis upgrades van een gratis versie van de Software toe te staan aan eender welke betaalde versie van de Software die mogelijk beschikbaar is in de toekomst.

(g) Aanspraak. Aanspraak op de Software is niet op u overgedragen. Eigenaarschap van alle exemplaren van de Software behoort MyHeritage toe, onderworpen aan de gebruiksrechten aan u toegestaan in deze gebruikersovereenkomst. Documenten, bestanden, foto’s, diagrammen, grafieken, GEDCOM bestanden en gegenereerde stamboomrapporten die geschreven of gecreëerd zijn door u dankzij uw gebruik van de Software, conform diens Inhoud en de termijnen van deze gebruikersovereenkomst, zijn uw bezit.

(h) Reverse Engineering. In geen geval mag u of eender wie, geheel of gedeeltelijk, de gecompileerde broncode van de Software of eender welke exemplaren ervan veranderen en/of nabouwen, decompileren, demonteren of hoe dan ook proberen te ontdekken. Om de gebruiker een veilige installatie te garanderen, verbiedt MyHeritage eender welke distributeur het installatieproces te veranderen of de gebruiker te verplichten eender welke software van derden te installeren samen met MyHeritage Family Tree Builder. De Software en/of diens installatiebestand zullen niet veranderd of ingebed worden in een ander installatieprogramma en zullen gedistribueerd worden zonder enige veranderingen.

(i) Copyright. U mag geen copyright verwijderen of veranderen, alsook enig handelsmerk, handelsnaam of andere door eigendomsrechten beschermde mededelingen, legenda, symbolen of labellen die verschijnen op of in exemplaren van de Software of Inhoud.

(j) Andere Beperkingen. U mag de volledige of eender welk deel van de Software in eender welke vorm niet verkopen, uitlenen, huren, verhuren, een sublicentie voor verlenen, distribueren, bekendmaken, toekennen, overbrengen, of hoe dan ook overdragen aan derden, of gebruik toestaan, via eender welke timesharingdienst, servicebureau, netwerk of via een andere gelijkaardige manier, tenzij op een andere manier uitdrukkelijk toegestaan. U gaat ermee akkoord uw werknemers en agenten die mogelijk toegang hebben tot de Software te verwittigen van de beperkingen beschreven in deze gebruikersovereenkomst en hun naleving van deze beperkingen te verzekeren. U zal verantwoordelijk gehouden worden tegenover MyHeritage voor de niet-naleving van deze gebruikersovereenkomst door uw werknemers en agenten.

(k) U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID EN ADEQUAATHEID VAN DE SOFTWARE VOOR UW VOORZIENE GEBRUIK EN U ZAL MYHERITAGE BESCHERMEN TEGEN EN VRIJWAREN VOOR ENIGE RECHTSGEDING VAN DERDEN IN DIE MATE GEBASEERD OP DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID EN ADEQUAATHEID VAN DE SOFTWARE IN UW GEBRUIK. ZONDER BEPERKING IS DE SOFTWARE NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN SITUATIES WAAR HET FALEN VAN DE SOFTWARE ZOU KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF FYSIEKE OF MILIEUSCHADE.

2. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Erkenning van MyHeritage' rechten. U erkent dat de Software en eender welke kopieën die u door MyHeritage geautoriseerd bent te maken, de intellectuele eigendom zijn van en bezit zijn door MyHeritage. De Software is vertrouwelijke informatie van MyHeritage en is beschermd door auteursrecht, zonder beperkingen door Copyright Law incluis, de bepalingen van internationale verdragen en de toepasselijke wetten van het land waarin het gebruikt wordt.

U erkent dat MyHeritage het bezit van alle patenten behoudt, alsook auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de Software en alle bijgevoegde productinhoud en eender welke en alle updates, verbeteringen, afleidingen, toevoegingen en/of veranderingen daaromtrent. Handelsmerken zullen gebruikt worden in overeenstemming met aanvaarde handelsmerkpraktijken, inclusief identificatie van de namen van de handelsmerkeigenaars.

MyHeritage, MyHeritage, MyHeritage Family Pages, MyHeritage Research, Megadex, Family Tree Builder, MyHeritage Family Tree Builder, Search Connect, Find the Celebrity in You, SuperSearch, Smart Matches, Record Matches en het MyHeritage Logo zijn handelsmerken van MyHeritage Ltd. Deze gebruikersovereenkomst (EULA) schenkt u geen intellectuele-eigendomsrechten over de Software.

3. GELIMITEERDE TRANSFERRECHTEN

Niettegenstaande het voorgaande, mag u al uw rechten om de Software te gebruiken overdragen aan een andere persoon of wettelijke entiteit mits: (a) u ook deze EULA en de Software overdraagt naar zo’n persoon of entiteit; (b) u geen versies behoudt, inclusief back-ups en kopieën die u op een computer heeft staan; en (c) de ontvangende partij de voorwaarden van deze EULA aanvaardt en enige andere voorwaarden waarop u wettelijk een vergunning voor de Software verkreeg. Niettegenstaande het voorgaande, mag u geen onderwijsversies van de Software overdragen, alsook versies van de Software die eerder waren uitgebracht of die niet bedoeld zijn voor de herverkoop.

4. BIJKOMSTIGE TERMIJNEN VOOR BETASOFTWARE

Als het product dat u ontvangen heeft met deze gebruikersovereenkomst een pre-release of betaversie van de Software (‘Beta Software’) is, dan is dit Onderdeel van toepassing. In die mate dat eender welke provisie in dit onderdeel in strijd is met een andere termijn of voorwaarde in deze gebruikersovereenkomst, zal dit onderdeel voorrang krijgen op zo’n andere termijn(en) en voorwaarde(n) wat betreft de Beta Software, maar alleen in die mate noodzakelijk om het conflict op te lossen. U erkent dat de Beta Software een pre-releaseversie is, een eindproduct van MyHeritage niet representeert en mogelijk bugs, fouten en andere problemen bevat die systeem- of andere fouten en dateverlies zouden kunnen veroorzaken.

BIJGEVOLG IS DE PRE-RELEASE EN/OF BETASOFTWARE ONGEWIJZIGD AAN U GELEVERD ZONDER GARANTIES VOOR GEBRUIK OF PRESTATIE, EN MYHERITAGE WIJST ELKE GARANTIE OF VERPLICHTINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID T.O.V. U IN EENDER WELKE VORM AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD, HETZIJ GEÏMPLICEERD. WAAR AANSPRAKELIJKHEID NIET WETTELIJK KAN UITGESLOTEN WORDEN VOOR PRE-RELEASE EN/OF BETASOFTWARE, MAAR HET GELIMITEERD KAN ZIJN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MYHERITAGE GELIMITEERD ZIJN TOT DE SOM VAN EEN DOLLAR (USD $1) IN TOTAAL.

Toegang tot bestanden gemaakt met de Beta Software is geheel op eigen risico. U erkent dat MyHeritage u niet beloofd of gegarandeerd heeft dat Beta Software aan wie dan ook aangekondigd zal worden of beschikbaar zal worden gemaakt in de toekomst; MyHeritage heeft geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde verplichting jegens u de Beta Software aan te kondigen of te introduceren, en dat het kan dat MyHeritage geen product introduceert dat gelijkaardig is aan of compatibel met de Beta Software.

Dienovereenkomstig erkent u dat onderzoek of ontwikkeling door u uitgevoerd i.v.m. de Beta Software of enig product geassocieerd met de Beta Software geheel gedaan wordt op eigen risico. Gedurende de termijn van deze gebruikersovereenkomst, indien verzocht door MyHeritage, zal u MyHeritage van feedback voorzien i.v.m. het testen en gebruik van de Beta Software, incluis fouten- en bugrapporten. MyHeritage zal alle rechten, aanspraken, belangen en alle intellectuele-eigendomsrechten bezitten op en tot zulke feedback. Als u de Beta Software hebt verkregen conform een aparte geschreven overeenkomst, dan is uw gebruik van de Software gereguleerd door zo’n overeenkomst.

U mag de Beta Software niet verkopen, een sublicentie voor verlenen, verhuren, uitlenen, huren, distribueren, bekendmaken, toekennen, overbrengen, of hoe dan ook overdragen aan derden, of gebruik toestaan van de volledige of eender welk deel van de Beta Software, in eender welke vorm, via eender welke timesharingdienst, servicebureau, netwerk of via een andere gelijkaardige manier. Na ontvangst van een latere, onuitgebrachte versie van de Beta Software of de release door MyHeritage van een publiekelijk uitgebrachte, commerciële versie van de Software, hetzij als een product op zich, hetzij als onderdeel van een groter product, gaat u ermee akkoord alle eerdere Beta Software gekregen van MyHeritage terug te brengen of te vernietigen en de termijnen van de licentieovereenkomst na te leven van eender welke van zulke latere versies van de Pre-release Software.

5. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

(a) Beperkte garantie en klantenherstelingen. MyHeritage garandeert aan de persoon of entiteit die het eerst de software verworven en/of gedownload heeft op grond van de voorwaarden van deze EULA dat (i) de software substantieel dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de bijbehorende inhoud voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst, en (ii) alle ondersteunende diensten voorzien door MyHeritage zullen uitgevoerd worden op het online support forum op een best-effort basis. Sommige staten en jurisdicties staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, zodat de bovenstaande hieronder vermeldde beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Voor zover het is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving zijn impliciete garanties op de software, indien aanwezig, beperkt tot negentig (90) dagen.

De volledige aansprakelijkheid van MyHeritage en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid is het herstellen of vervangen van de software die niet aan de MyHeritage beperkte garantie voldoet. Deze beperkte garantie is ongeldig als het defect van de software het resultaat is van een ongeluk, misbruik, verwaarlozing, onjuiste toepassing, abnormaal gebruik, virussen of andere kwaadaardige externe code, of uw gebruik van de software in overtreding is met deze EULA of op een wijze die onverenigbaar is met de inhoud. Elke vervangende software wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode van dertig (30) dagen, dat hoe dan ook langer is. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op de Beta-software.

(b) Geen andere garanties en afwijzen aansprakelijkheid. De voorgaande beperkte garantie en oplossingen vormen de enige oplossingen voor een inbreuk op de garantie door MyHeritage. MyHeritage en haar leveranciers mogen en kunnen niet garant staan voor de door u bereikte resultaten bij het gebruiken van de software, met uitzondering van de voorgaande beperkte garantie, voorwaarden, verklaringen of termen in de mate waarin hetzelfde niet kan of mag worden uitgesloten of beperkt worden door de wet die van toepassing is in uw jurisdictie.
MYHERITAGE GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, REPRESENTATIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, HETZIJ BIJ STATUUT, GEWOONTERECHT, GEWOONTE, GEBRUIK OF ANDERSZINS EVENALS BIJ ANDERE ZAKEN.

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht verwerpt MyHeritage alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, informatieve inhoud of nauwkeurigheid, informatieve inhoud of nauwkeurigheid, ongestoorde eigendomstitel en niet-inbreuken met betrekking tot de software en het leveren of niet leveren van ondersteunende diensten. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten, die kunnen verschillen volgens de locatie van uw jurisdictie.

(c) Beperking van aansprakelijkheid. OP DE VOLLEDIGE SCHAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET DIE VAN TOEPASSING IS ZELFS ALS EEN REMEDIE FAALT IN DIENS ESSENTIËLE DOEL, ZAL MYHERITAGE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, STRAFBARE, VOORBEELDIGE OF RESULTERENDE SCHADEVERGOEDINGEN (INCLUIS, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDINGEN VOOR HET VERLIES VAN COMMERCIËLE WINST, WERKONDERBREKING, DATAVERLIES, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ENIG ANDER GELDVERLIES) DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF DE PROVISIE VAN OF HET FALEN OM BIJSTANDSDIENSTEN TE VERSCHAFFEN OF OP EEN ANDERE MANIER I.V.M. DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST, ZELFS ALS MYHERITAGE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADEVERGOEDINGEN. IN IEDER GEVAL, DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN MYHERITAGE ONDER EENDER WELKE PROVISIE VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST ZAL GELIMITEERD ZIJN TOT DE HOEVEELHEID DIE OOK ECHT DOOR U BETAALD IS GEWEEST VOOR DIT SOFTWAREPRODUCT, ALS DIT AL HET GEVAL IS.

Omdat sommige staten en jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet toestaan, is bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing op u. In zulke staten en jurisdicties zal aansprakelijkheid door MyHeritage gelimiteerd zijn tot de grootste schaal toegestaan bij wet en de beperkingen of uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheid hierin besloten doen geen afbreuk aan de vereiste consumentenrechten die van toepassing zijn op personen die goederen aanschaffen in andere situaties dan tijdens het zaken doen. De exoneratieclausule en gelimiteerde aansprakelijkheid hierboven zijn fundamenteel voor deze gebruikersovereenkomst tussen MyHeritage en u.

6. SOFTWARE ACTIVERING, UPDATES, GEGEVENSGEBRUIK

(a) Software Activatie. MyHeritage Software kan uw internetverbinding voor het doel van Activering gebruiken om MyHeritage te beschermen tegen ongeautoriseerd of onwettig gebruik van de Software. Activering is gebaseerd op de uitwisseling van licentie gerelateerde gegevens tussen uw computer en de MyHeritage licentieserver. Een dergelijke uitwisseling van gegevens is beperkt tot een 16- lettercode die uw computer vertegenwoordigt en bevat geen persoonlijke informatie of gegevens vergaard uit uw computer​. U stemt ermee in dat MyHeritage deze maatregelen mag gebruiken en gaat u akkoord met het volgen van de toepasselijke voorwaarden.

(b) Live-upgrade. De Software bevat een gratis Live Upgrade notificatie dienst. Deze service gebruikt uw internetverbinding met het doel na te gaan of een recentere versie van de software beschikbaar is voor u om te downloaden en te gebruiken. Deze controle wordt uitgevoerd wanneer u de software uitvoert of handmatig op uw verzoek. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, zal het niet worden gedownload zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De controle kan worden uitgeschakeld in de configuratie van de Software als u deze niet wenst te gebruiken.

(c) Familie data synchronisatie. De software is gemaakt om u te helpen met het opbouwen en documenteren van uw stamboom. Als zodanig kan het gevoelige persoonlijke informatie over u of uw familieleden bevatten. MyHeritage heeft geen toegang tot deze informatie als het uitsluitend is opgeslagen op uw computer. Echter, als u besluit om uw stamboom te delen met anderen op MyHeritage Family Pages, door het synchroniseren van de informatie opgeslagen door de software op uw computer met één of meer gezinsleden op MyHeritage Family Pages ("Synchronisatie") , kunt u potentieel gevoelige informatie openbaren aan een breed internet publiek. Om deze reden heeft MyHeritage privacy-instellingen ontwikkeld om u te helpen te bepalen wie toegang tot uw gegevens heeft.

Content die op MyHeritage wordt geplaatst kan bijvoorbeeld wachtwoord beveiligd zijn en alleen voorbehouden aan uitgenodigde familieleden. Familiegegevens die openbaar zijn kunnen zijn aangepast om gevoelige informatie over levende personen te verbergen. Het gebruik van zulke privacy-instellingen is uw verantwoordelijkheid en MyHeritage kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het publiceren van gegevens uit de Software naar MyHeritage Family Pages of het publiceren of verspreiden van zulke gegevens door u of door anderen namens u.

Synchronisatie is een handmatige procedure die niet automatisch optreedt maar die door u wordt geïnitieerd. Tijdens de Synchronisatie gebruikt de Software uw internetverbinding met het doel om gegevens te verzenden tussen de Software en uw familiesite op MyHeritage Family Pages.

Gebruik van gegevens. De voorwaarden van het privacy beleid zijn hier volledig weergegeven en zijn door verwijzing opgenomen in deze EULA. Door uw aanvaarding van de voorwaarden van deze EULA of het gebruik van de Software geeft u toestemming voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van informatie door MyHeritage verzameld voor de toepassing in deze EULA en/of het privacybeleid machtigen die van tijd tot tijd herzien wordt.

Op eender welk moment heeft MyHeritage het recht naar eigen goeddunken deze provisie van de gebruikersovereenkomst en/of privacy beleid te wijzigen. U wordt aangeraden de termijnen van het privacy beleid bekijken zoals ze geplaatst zijn op de MyHeritage website van tijd tot tijd opnieuw te bekijken.

Adverteren. Geen reclame component, ofwel ontwikkeld door MyHeritage of verstrekt door een derde partij, wordt gebundeld met de software. U krijgt geen advertenties te zien tijdens het gebruik van de Software. De software communiceert niet, via uw internetverbinding of anderszins, met enige server afgezien van MyHeritage, en dan alleen voor het doel van de synchronisatie.

7. DUUR EN BEËINIDIGING

Deze EULA kan worden beëindigd door MyHeritage, naar eigen keuze, door een schriftelijke opzegging bij een overtreding van deze EULA en het niet oplossen van een dergelijke inbreuk binnen tien (10) dagen na kennisgeving van MyHeritage. Bij beëindiging van de EULA, zullen de hierin verleende licenties beëindigen en moet u al het gebruik van de Software staken en alle kopieën dan in uw bezit of onder controle vernietigen.

8. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze EULA wordt beheerst door de wetten van de staat Israël. Elke juridische procedure die voortvloeit uit of in verband met deze EULA wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het District van Tel Aviv, Israël voorgelegd. Deze EULA bevat de volledige overeenkomst en het begrip van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Deze EULA kan door MyHeritage op elk moment worden gewijzigd. MyHeritage kan deze EULA , geheel of gedeeltelijk, naar eigen goeddunken toekennen.

Officiële correspondentie moet per post worden verzonden naar:
MyHeritage Customer Support
MyHeritage Ltd.
PO box 50, Terminal Park
Or Yehuda 60250
Israel